Celebrating Sridevi’s Birthday!

Check out my article celebrating Sridevi’s birthday: http://www.media247.co.uk/showbiz/birthday-love-celebrating-the-golden-era-of-sridevi